Tara Fashion

KNIT

T-SHIRT

Email: sajnainternational@gmail.com, Sales: sajnaint@gmail.com
WhatsApp/IMO/WeChat: +8801970631383

T-SHIRT

POLO SHIRT

Email: sajnainternational@gmail.com, Sales: sajnaint@gmail.com
WhatsApp/IMO/WeChat: +8801970631383

POLO SHIRT

TROUSER

Email: sajnainternational@gmail.com, Sales: sajnaint@gmail.com
WhatsApp/IMO/WeChat: +8801970631383

TROUSER